Northeim, Graf-Otto-Strasse


IMG_1402.JPG

IMG_1403.JPG

IMG_1404.JPG

IMG_1405.JPG

IMG_1406.JPG

IMG_1407.JPG

IMG_1408.JPG

IMG_1409.JPG

IMG_1410.JPG

IMG_1411.JPG

IMG_1412.JPG

IMG_1413.JPG